Privacybeleid

Elke organisatie heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke
gegevens. Barber College is daarin niet anders.

Barber College verwerkt veel informatie en gegevens van kappers en kapperszaken. Deze informatie moet goed
worden beveiligd (informatiebeveiliging) en er moet op passende wijze mee om worden gegaan
(privacy). Dit vraagt wat van zowel de organisatie als van individuele medewerkers.

Aan de ene kant mag (privacygevoelige) informatie onder geen beding openbaar worden gemaakt.
Aan de andere kant is het van belang dat de medewerkers die dat nodig hebben, beschikken over
betrouwbare gegevens. De situatie moet ook werkbaar blijven.

In dit document wordt beleid en een aanpak vastgesteld om de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie op een passende wijze en blijvend te borgen en daarbij te voldoen
aan de wettelijke regeling rondom bescherming van persoonsgegevens.

Ambitie, doel en scope beleid

Als Barber College vinden wij dat klanten/cliënten, medewerkers en ketenpartners erop moeten
kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaan.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en verschillende vormen van
samenwerking stellen steeds zwaardere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.
Barber College is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en
gebruikerscontrole.

Door middel van dit beleid wordt een duidelijke richting gegeven aan informatiebeveiliging en
privacy en laat Barber College zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.